ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 • 1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 • 1.1 Η περιήγηση στον ιστότοπο και η ηλεκτρονική παραγγελία αγαθών τεκμαίρεται ότι γίνεται κατόπιν πλήρους ενημερώσεως του χρήστη για το περιεχόμενο των ακόλουθων γενικών όρων χρήσεως και έχει ως συνέπεια την ρητή αποδοχή και ανεπιφύλακτη έγκριση του περιεχομένου τους εκ μέρους του χρήστη, καθώς και την ανάληψη εκ μέρους του της υποχρεώσεως πλήρους συμμορφώσεώς του προς αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με το περιεχόμενό τους, ο χρήστης υποχρεούται σε άμεση διακοπή της περιγηγήσεώς του στον ιστότοπο και την παράλειψη κάθε περιηγήσεως στον ιστότοπο στο μέλλον. Οι παραπάνω όροι είναι δεσμευτικοί ανεξαιρέτως για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, ανεξάρτητα εάν πραγματοποιήσουν παραγγελία αγαθού, καθώς και για τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος – καταναλωτές. Για τυχόν διευκρινήσεις ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στη διαχειρίστρια του ιστοτόπου εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας της.
 • 1.2 Η ερμηνεία των ακόλουθων όρων λαμβάνει υπόψη της, πλην της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, το χαρακτήρα του ιστότοπου και της τηρούμενης εκ μέρους του πρακτικής, τα ιδιογενή χαρακτηριστικά του διαδικτύου από τεχνικής απόψεως και από πλευράς ταχύτητας, όγκου και χαρακτήρα των διακινουμένων σε αυτό πληροφοριών. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από την κείμενη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Θα υπόκεινται σε τακτικές γραπτές αναθεωρήσεις οι οποίες θα ενσωματώνονται σε αυτούς και θα εγκρίνονται από το χρήστη με μόνη την πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο ενημερώσεως αυτού. Τυχόν ακυρότητα όρου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών.
 • 1.3 Τα διαφημιζόμενα και διατιθέμενα δια του ιστοτόπου προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Απαγορεύεται ρητά η περιήγηση στον ιστότοπο και η παραγγελία προϊόντων από ανηλίκους. Επειδή τα διατιθέμενα προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, στους οποίους περιλαμβάνεται ο κίνδυνος δηλητηριάσεως, δερματικού ερεθισμού και πρόκλησης ατυχήματος, συνίσταται η φύλαξή τους σε μέρος ασφαλές μακρυά από ανηλίκους.
 • 1.4 Δια του παρόντος ιστοτόπου διατίθενται προϊόντα (συσκευές, αξεσσουάρ και υγρά αναπλήρωσης) ατμίσματος , το οποίο αποτελεί, μεταξύ άλλων, μία μέθοδο υποκατάστασης του καπνίσματος. Διευκρινίζεται ότι το άτμισμα δεν αποτελεί μέθοδο διακοπής του καπνίσματος ούτε συνίσταται κλινικά για τον παραπάνω σκοπό. Διευκρινίζεται επίσης ότι η διάθεση των παραπάνω προϊόντων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την υιοθέτηση της οποίας συνεκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις του ατμίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο, οι παραπάνω επιπτώσεις του ατμίσματος στην ανθρώπινη υγεία τελούν υπό συνεχή επιστημονική και κλινική έρευνα. Για τον λόγο αυτό, η διαχειρίστρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι παντός τρίτου για οποιαδήποτε βλάβη εφόσον μελλοντικά αποδειχθεί ή τεκμηριωθεί οποιαδήποτε τυχόν επίπτωση προϊόντων ατμίσματος στην ανθρώπινη υγεία, εφόσον τα διατιθέμενα από την εταιρεία προϊόντα ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές. Τα υγρά αναπλήρωσης περιέχουν σε ποσότητες που ανακοινώνονται κατά περίπτωση στην ιστοσελίδα νικοτίνη, η οποία είναι μία εξαιρετικά εθιστική ουσία. Ο καταναλωτής υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση για την προστασία του με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στη συσκευασία του. Τα υγρά αναπλήρωσης σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για άλλη χρήση πλην της εισαγωγής τους σε ατμοποιητή ηλεκτρονικού τσιγάρου και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η κατάποσή τους, η επαφή τους με το δέρμα και η ανάμειξή τους με τροφές ή τρόφιμα. Σε περίπτωση κατάποσης, ο καταναλωτής πρέπει άμεσα να απευθύνεται στο κέντρο δηλητηριάσεων (τηλ 210-7793777). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ο καταναλωτής πρέπει να ξεπλύνει και να καθαρίσει καλά την περιοχή και εφόσον εκδηλωθεί ερεθισμός ή αυτός επιμένει να επισκέπτεται και να συμβουλεύεται άμεσα γιατρό. Οι συσκευές ατμίσματος χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη χρήση τους και εξ αυτών μπορεί να προκύψει ατύχημα από τη χρήση ή τη φόρτισή τους. Για την χρήση και την απόρριψή τους συνίσταται να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης.
 • 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 • 3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 • 4. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 • 5. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
 • 6. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για: α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο. β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων. γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς. δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών. ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 • 7. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 • 8. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του
 • 9. Υπαναχώρηση

  Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Η διαχειρίστρια εταιρεία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επί του σήματος του ιστότοπου. Απαγορεύεται η κάθε μορφής χρήση και αναπαραγωγή αυτού για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου. Επίσης, η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των αναρτήσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο σχεδιασμός, η διάταξη και οι εν γένει λειτουργικές παράμετροι της ιστοσελίδας. Πληροφορίες από τον ιστότοπο μπορούν ελεύθερα να αναδημοσιεύονται υπό τον όρο της πιστής αναπαραγωγής και της αναφοράς της πηγής τους. Ομοίως πληροφορίες που αναδημοσιεύονται στον ιστότοπο θα αναφέρουν υποχρεωτικά το υποκείμενό τους και την πηγή τους.

 • 11. Πληρωμή παραγγελιών

  Για την πληρωμή των παραγγελιών η εταιρεία χρησιμοποιεί πρωτόκολλα και διαδικτυακές εφαρμογές ασφαλούς πληρωμής τρίτων εταιρειών, τραπεζικών ή μη. Για την ασφάλεια και επίδοση των πρωτοκόλλων ο καταναλωτής υποχρεούται να αναζητεί πληροφορίες στις εταιρείες διαχείρισής τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι του καταναλωτή για την πλημμελή λειτουργία ή διαβίβαση πληροφοριών ή κακόβουλη ενέργεια τρίτου σε σχέση με την λειτουργία των εφαρμογών πληρωμής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από κάτοχο μη δικαιούχο, καθώς η πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά από τον ίδιο το δικαούχο ανάγεται αποκλειστικά σε δική του ευθύνη.

 • 12. ΕΥΘΥΝΗ

  Η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση ή ανόρθωση πάσης θετικής ή αποθετικής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης αντίστοιχα έναντι παντός τρίτου, χρήστη και καταναλωτή ή μη, για όλους τους ακόλουθους λόγους: Α) Τυχόν ζημία του χρήστη εξαιτίας ή επ’ αφορμή τεχνικών λόγων, όπως ενδεικτικά από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού και υλισμικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στον ιστότοπο, από ιούς ή κακόβουλα προγράμματα λογισμικού, από κακή αναπαραφωγή ή αποθήκευση πληροφοριών κ.ο.κ., από τον ίδιο τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους όπου γίνονται παραπομπές. Β) Για την αξιοπιστία και το περιεχόμενο εν γένει άλλων ιστότοπων για τους οποίους υπάρχει παραπομπή (link). Ο ιστότοπος υποχρεούται να αναρτά σχηματική προειδοποίηση για τους ανήλικους χρήστες ότι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση αναρτήσεις ακατάλληλες ή μη προοριζόμενες κατά την νομοθεσία σε αυτούς. Ο ιστότοπος , δεν έχει ευθύνη σε περίπτωση επίσκεψης σελίδων από ανηλίκους, σε υλικό ακατάλληλο γι αυτούς.

 • 13. Ακύρωση παραγγελίας – πολιτική επιστροφών

  Ο καταναλωτής έχει ευχέρεια ακύρωσης της παραγγελίας με έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο μέχρι παραδόσεώς της για αποστολή, οπότε λαμβάνει το αντίτιμό. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας έχει την ευχέρεια επιστροφής της με δικά του έξοδα αποστολής στη διεύθυνση της εταιρείας και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή της, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της, υπό τον όρο ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν φέρει ελαττώματα. Ειδικά τα υγρά αναπλήρωσης δεν επιστρέφονται εφόσον έχουν αποσφραγιστεί. Σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής, τα χρήματα του τιμήματος επιστρέφονται δια πιστώσεως στον συνδεδεμένο με το τραπεζικό μέσο πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) λογαριασμό του πωλητή.